فرآیندآموزش تنظیم مکث فک :

برای تنظیم مکث ابتدا به پشت دستگاه بسته بندی و درکنار تابلو برق می رویم (مطابق فیلم) و مهره مکث را با آچار باز می کنیم، بعد از باز کردن مهره مکث دسته مکث را 2 دور به سمت راست می چرخانیم و مهره مکث را با آچار می بینیدم و تست انجام می دهیم اگرسلفون پشت فک کمتر جمع شود یعنی مکث درحالت تنظیم تری قرار گرفته مراحل قبلی را چندین بار تکرار کنید تا سلفون پشت فک جمع نشود و فک سلفون را نکشد.

درمرحله ای که مکث در حالت ساعت گرد میزان بیشتری سلفون پشت فک جمع کردباید مکث دستگاه بسته بندی را خلاف ساعت گرد4 مرتبه میچرخانیم اگر با این کار میزان سلفون کمتری درپشت فک جمع کردچندین بار دیگر مراحل قبلی را تکرار کنیدتابسته بندی بدون هیچ عیب و نقصی به شما تحویل دهد.

نکته خیلی مهم :

با هربار تنظیم مکث مهره مکث را با آچار بسته شود زیرا اگر مهره بسته نشده باشدممکن است مکث و تایمینگ و دقت دستگاه از تنظیمات خارج شود.

راه های ارتباط با پیروزپک

واحد فروش پیروزپک

کارشناس فروش

09136003650

09130213650

03135315552

کارشناس خدمات پس از فروش

09135463650

03135315552